Til hovedinnhold
Norsk English

Effektberegning av tiltak for gang-/sykkeltrafikk

Sammendrag

EFFEKT er et verktøy for samfunnsøkonomiske nytte-kostnadsanalyser av veg- og trafikktiltak. Beregningsprinsipper og metodikk er direkte knyttet til Statens vegvesens Håndbok 140 om Konsekvensanalyser. GS-modulen er en spesialmodul i EFFEKT for analyse av tiltak i vegnett for gang- og sykkeltrafikk. Modulen er basert på den samme tankegangen, de samme generelle grunnlagsdataene og mange av de samme skjermildene som EFFEKT for øvrig. Den har imidlertid ingen direkte kopling til EFFEKT-prosjekter som omfatter andre transportformer.GS-modulen beregner tidsforbruk og tidskostnader, ulykker og ulykkeskostnader, helsekostnader, utrygghetskostnader, kostnader til bygging, drift og vedlikehold av GS-vegnettet.Dagens GS-modul egner seg til analyse av prosjekter som innebærer forbedringer i eksisterende GS-vegnett, også i tilfeller der eksisterende GS-trafikk endrer rutevalg. GS-modulen inneholder imidlertid ingen automatikk for rutevalg slik transportmodellene gjør. Rutevalget må angis av brukeren. Videre¬utvikling vil skje etter hvert som en får bedre kunnskaper og tilgang til mer detaljerte grunnlagsdata.Denne rapporten er identisk med rapport nr 2008/03 fra Utbyggingsavdelingen i Statens vegvesen, Vegdirektoratet: «Brukerveiledning GS-modulen i EFFEKT 6».

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Community / Mobilitet og samfunnsøkonomi

År

2008

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214047080

Vis denne publikasjonen hos Cristin