Til hovedinnhold
Norsk English

Evaluering av veileder i diagnostikk og behandling av AD/HD og regelverk for legers rett til å rekvirere sentralstimulerende legemidler. Delrapport I Fylkesmannens erfaringer med regelverket og søknadsprosedyrene.

Sammendrag

Rapporten formidler resultater fra en spørreskjemaundersøkelse som er gjennomført ved landets fylkesmannskontorer høsten 2006.  Målet har vært å innhente Fylkesmannens erfaringer med de nye retningslinjene og prosedyrene for søknad om tillatelse til å rekvirere sentralstimulerende legemidler.   De fleste fylkemannskontorene erfarer at retningslinjene og de nye søknadsprosedyrene fungerer godt. Fra noen tilbakemeldes imidlertid om enkelte flaskehalser og problemer i søknadsprosessen. Tre forhold som nevens i forbindelse med generell rekvireringsrett er at søknader manglende dokumentasjon på spesialistkompetanse hos den som søker, at regelverk og søknadsprosedyrer er for dårlig kjent, og at veilederen ikke har lagt opp til tydelige kriterier for tildeling av generell rekvireringsrett. Når der gjelder søknader om spesiell rekvireringsrett opplever man at søknader er mangelfullt utfylte, at den medisinskfaglige vurderingen mangler, samt at prosedyrene er for dårlig kjent og uklare. Veilederen kritiseres for å mangle opplegg, råd og veiledning for samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og fastlegen. Det gis i tillegg konkrete forslag til forbedringer av selve søknadsskjemaet. På landsbasis var det per 07.12.06 i alt 795 leger med generell rekvireringsrett. Det er forholdsvis store forskjeller mellom fylker i antall med generell tillatelse i forhold til totalt antall leger med relevant spesialitet, og i forhold til antall innbyggere. Blant leger som søkte generell tillatelse i 2006 var det en overvekt av spesialister i psykiatri. Basert på rapporteringer fra Fylkesmannen ble det i 2005 søkt om spesiell rekvireringsrett for i alt 3830 pasienter. Det er betydelige forskjeller mellom enkelte i fylker i antall pasienter som omfattes av den spesielle rekvireringsretten. 

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Helle Wessel Andersson

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

År

2007

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214041972

Vis denne publikasjonen hos Cristin