Til hovedinnhold
Norsk English

Kartlegging og risikovurdering av HMS i hjemmetjenesten i bydelene i Oslo kommune

Sammendrag

SINTEF Helse er bedt om å bistå Byrådsavdelingen for velferd og sosiale tjenester med å kartlegge og risikovurdere HMS-ansvaret i den enkelte bydels hjemmetjeneste. Mer konkret innebærer oppdraget følgende:• Kartlegge hvilke modeller for bestiller-utførerorganisering som finnes i bydelene med hensyn til fordeling av ansvar, oppgaver og samarbeid vedrørende HMS-forhold for ansatte ved gjennomføring av arbeid i brukers hjem• Vurdere i hvilken grad de ulike modellene oppfyller arbeidsgivers HMS-ansvar, dvs. arbeidsplasskartlegging og risikovurdering før og ved gjennomføring av vedtak om hjemmetjenester• Foreslå tiltak innen de ulike modellene som kan iverksettes for å sikre at HMS-ansvaret blir forsvarlig ivaretatt. Evalueringen er gjennomført ved besøk i alle bydeler der følgende personer ble intervjuet:Leder for bestillerenheten, leder for hjemmetjenesten, hovedverneombud og tillitsvalgt. Resultatene viser at bydelene har valgt noe ulike organisering av sin bestiller-utførerfunksjon. Det er et gjennomgående trekk i alle bydeler at det er stadig mer samarbeid mellom bestillerenheten og hjemmetjenesten. Videre viser evalueringen at arbeidsmiljøutfordringer i hjemmetjenesten først og fremst er tidspress, men også dårlige ergonomiske forhold, vold og trusler. For det psykososiale arbeidsmiljøet er mange faktorer av betydning, som opplevelsen av kvalitet i fagarbeidet, fagutvikling, samarbeid, organisering og ledelse. I Oslo kommune er bestillerenhetene tillagt ansvaret for å vurdere risiko for belastende arbeidsforhold og foreta eventuelle utbedringer før hjemmetjenesten begynner sitt arbeid i brukers hjem. Denne studien viser at bestillerenheten foretar arbeidsplasskartlegging og i stor grad arbeidsplassutbedring før hjemmehjelperne begynner sitt arbeid. Det er imidlertid ikke praktisk mulig å gjøre dette før hjemmesykepleierne begynner sitt arbeid. Å vurdere risiko for uheldige psykososiale arbeidsforhold har bestillerenheten ingen forutsetning for kunne gjøre pga det o

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Sissel Steihaug
  • Trond Halvdan Harsvik
  • Jan Wilhelm Lippestad
  • Nils Bringager

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

År

2008

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214045185

Vis denne publikasjonen hos Cristin