Til hovedinnhold
Norsk English

Nytt sonetakstsystem i Møre og Romsdal

Sammendrag

Møre- og Romsdal fylkekommune har besluttet å anskaffe et nytt elektronisk billetteringssystem og ønsker i den sammenheng å få vurdert innføring av et nytt sonebasert takstsystem. Foreliggende rapport presenterer virkninger av et sonebasert takstsystem.   Mål for prosjektet:  • Det skal utarbeides forslag til et nytt sonebasert takstsystem for Møre og Romsdal fylke, som skal legges til grunn for fylkekommunens beslutninger vedrørende fremtidig takstsystem.• Det nye systemet skal være enklere, mer oversiktlig og brukervennlig enn dagens system• Det nye systemet skal i utgangspunktet gi de samme totale trafikkinntekter som dagens kilometerbaserte system• Systemet skal utformes på en måte som legger til rette for gjennomgående billettering mellom buss, hurtigbåt og ferger, samt håndtering av fylkesgrense-kryssende reiser• Det skal utarbeides forslag til et nytt enklere og mer oversiktelig produktutvalg• Det skal utvikles et GIS-basert verktøy, som kan foreta beregning av trafikkinntekter ved endringer i soneinndeling og takstnivå  Rapporten inneholder en beskrivelse av dagens trafikkmønster og antall reiser, samt trafikkinntektene fra dagens system. Videre presenteres prinsipper for inndeling av fylket i soner. Modellen som er utviklet for inntektsberegninger er beskrevet i rapporten, i tillegg til at veiledning for modellen er beskrevet i en egen veieleder. I rapporten anbefales etablering av et sonebasert takstsystem. Det foreslås også en sanering av produktspekteret slik at antall produkter reduseres.   

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Heine Andreas Toftegaard
  • Jørgen Rødseth
  • Tomas Levin

Institusjon(er)

  • SINTEF Community / Mobilitet og samfunnsøkonomi

År

2008

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214045840

Vis denne publikasjonen hos Cristin