Til hovedinnhold
Norsk English

Forklaringer på transportmiddelbruk - Casestudie sykkel

Sammendrag

Undersøkelsen som dokumenteres i denne rapporten, inngår i Vegdirektoratets Etatsprosjekt Miljøvennlig bytransport, og tar for seg årsaker til variasjon i transportmiddelbruken med spesiell fokus på sykling. Delprosjekt 1 tar for seg sykling og betydningen av topografi og arealbruk, med kommunene Skedsmo og Tønsberg som case. Delprosjektet 2 fokuserer på sykling og betydningen av reisetid, og har Vestfoldbyen som case. I det første delprosjektet er data om reisevaner slått sammen fra flere undersøkelser som ble gjort i 2001, og det er koblet inn data om sonene og sone-til-sone relasjonene fra grunnlagsdataene til regionale transportmodeller og kartdatakilder. Sykkelbruken er analysert som andel sykkel mellom sonepar med trafikk internt i hver kommune. I det andre delprosjektet er datagrunnlaget opplysninger om hvor ofte yrkesaktive og skoleelever og studenter reiste kollektivt, kjørte bil og syklet til sitt oppmøtested for arbeid/skole, den måneden i året undersøkelsen ble gjort. For reisemåter som har blitt brukt er det gitt opplysninger om reisetidskomponenter, og det er kodet på data om gjennomsnittlig høydemeter for sonene og sone-til-sone avstander.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Terje Kristian Tretvik

Institusjon(er)

  • SINTEF Community / Mobilitet og samfunnsøkonomi

År

2008

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214045611

Vis denne publikasjonen hos Cristin