Til hovedinnhold
Norsk English

Fra henvisning til avslutning: En analyse av forskjeller i poliklinisk praksis i psykisk helsevern for barn og unge basert på nasjonale pasientdata for 2006

Sammendrag

God tilgang til helsehjelp for barn og unge med psykiske lidelser har vært et prioritert helsepolitisk mål i mange år. Geografiske forskjeller knyttet til helseforetakenes sørge-for ansvar er viktige i forhold til nasjonale helsepolitiske mål om likeverdige tilbud. Formålet med dette prosjektet har vært å se nærmere på forskjeller mellom helseforetakene slik poliklinikkenes praksis kommer til uttrykk gjennom nasjonale pasientdata fra Norsk Pasientregister (NPR). Med utgangspunkt i informasjon fra et utvalg av pasienter som avsluttet behandlingen i 2006, har vi analysert forskjeller i tid fra henvisning ble mottatt til igangsatt behandling, forskjeller i behandlingens varighet, samt forskjeller i hyppighet av kontakt mellom behandler og pasient (direkte tiltak per måned). For pasienter diagnostisert med ADHD var det forholdsvis stor forskjell mellom helseforetaket med henholdsvis laveste og høyeste medianverdi for de ulike utfallsvariablene. Median tid fra henvisning ble mottatt til behandlingen ble igangsatt lå i intervallet 5 til 26 uker. Median behandlingsvarighet varierte fra 5 til 22 måneder. Samtidig var det generelt stor spredning innad i alle foretak.For pasienter henvist med internaliserte symptomer lå median tid fra henvisning ble mottatt til behandlingen ble igangsatt innenfor 2 til 8 uker. Median behandlingsvarighet varierte fra 3 til 10 måneder. Median kontakthyppighet varierte fra 0,8 til 2,3 direkte tiltak per måned. Det syntes å være mindre forskjeller mellom helseforetakene for denne gruppen sammenliknet med pasientene med ADHD.Selv om pasientkarakteristika hadde størst betydning, viste analysen at en signifikant andel av variansen på pasientnivå kunne knyttes til faktorer som karakteriserte kommune- eller helseforetaksnivået. Analysen har imidlertid i liten grad klart å identifisere hvilke faktorer dette dreier seg om. Selv om det er påvist forskjeller mellom helseforetakene, er de store forskjellene innen helseforetakene et naturlig utgangspunkt for

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Ragnild Bremnes
  • Anne Mette Bjerkan
  • Vidar Halsteinli

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

År

2008

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214043761

Vis denne publikasjonen hos Cristin