Til hovedinnhold
Norsk English

Journalgjennomgang ved privatsykehus

Sammendrag

Rapporten er basert på en gjennomgang av 500 journaler ved privatsykehus. Andelen feilregistrerte hovedtilstandskoder var på 24 prosent. Granskningen viser også at sykehusene har registrert for få bidiagnosekoder (tilleggskoder for hovedtilstand og koder for andre tilstander). Det ble lagt til 101 og fjernet 19 av 255 opprinnelig registrerte bidiagnosekoder i materialet.   I likhet med tidligere journalgranskninger, viser også denne undersøkelsen at det er store variasjoner i kodingskvalitet mellom sykehus, og det er særlig innenfor diagnosekoding at det forekommer feil. Prosedyrekodingen er enklere, og således er feilprosenten også lavere her.Rapporten viser at det er grunn til å stille spørsmål ved om kravene til journaldokumentasjon er oppfylt ved flere av sykehusene. Begge granskningsteamene har presisert at journaldokumentasjonen er svært mangelfull hos de fleste sykehusene, og fra granskernes side stilles det spørsmål om det i en del tilfeller kan være snakk om brudd på journalforskriften. Det faller utenfor dette prosjektet å forklare årsakene til disse manglene.  Deler av utvalget er vurdert av to ulike revisorteam. Resultatene viser et høyt samsvar mellom teamene i bedømmelsen av hvilke journaler som er korrekt kodet.  Tilstrekkelig kodingskvalitet er viktig for administrasjon og styring av helsetjenesten i Norge, Uten korrekt koding vil nasjonale statistikker og forskningsresultater bli feil. Det er derfor vesentlig at det fokuseres på dette, også i framtiden. Som et resultat av denne gjennomgangen, og arbeidet med en metodehåndbok vil det bli utviklet et elektronisk verktøy som vil gjøre journalgjennomganger mindre ressurskrevende. Dette verktøyet planlegges ferdigstilt i løpet av første halvår 2007.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 78J044

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Asgeir Winge
  • Glenn Thorsen
  • Einar Amlie
  • Staffan Bryngelsson
  • Gunnar Henriksson
  • Olafr Steinum
  • Øyvind Børslid Hope

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital
  • SINTEF Digital / Helse

År

2006

Forlag

SINTEF rapport

Hefte nr.

SINTEF Rapport STF78 A678

ISBN

8214041899

Vis denne publikasjonen hos Cristin