Til hovedinnhold
Norsk English

Forsøk med befuktning med magnesiumkloridløsning på Gjøvik/Toten. Sluttrapport

Sammendrag

Målsettingen med prosjektet på Gjøvik/Toten har vært å se hvilke muligheter befukting med magnesiumkloridløsning (MgCl2-løsning) gir for å operere ved lavere temperaturer samt å se på varigheten av tiltak, opptørkingstid og saltforbruket sammenlignet med natriumkloridløsning som befuktingsvæske (NaCl). Som prøvestrekning i prosjektet på Gjøvik/Toten ble valgt ut Rv4 Einavoll – Mjøsbrua – E6 Vingrom. Dette er en strekning på 72 km med en ÅDT som varierer fra 4000 og opp til 10-12000. Strekningen har ca 13 % tungtrafikk. Som referansestrekning er det valgt å bruke E6 mellom Hamar og Mjøsbrua som har en samlet lengde på 42 km. På prøvestrekningen er det konsekvent benyttet en 20 % MgCl2-løsning som befuktingsvæske uavhengig av temperaturforholdene, men det er ikke anbefalt å salte ved lavere temperatur enn -15 grader. Store variasjonene i klimatiske forhold gjør det vanskelig å foreta en direkte sammenligning mellom prøvestrekningen og referansestrekningen. Rent metodisk er det derfor vanskelig å gjøre en sikker beregning av forskjellene mellom de to metodene. Basert på antagelser om at 25 % av forskjellen i snømengder resulterer i tilsvarende økning i saltforbruket, er det estimerte saltforbruket på prøvestrekningen høgere enn det faktiske, dvs. at med de forutsetninger som er lagt til grunn er det registrete saltforbruket lavere enn det nedbørsmengdene skulle tilsi. Den eksakte reduksjonen i saltforbruket er det imidlertid vanskelig å anslå mer eksakt. Erfaringene er ifølge entreprenøren gode når det gjelder å ta opp vegen igjen etter snøfall, men dette gjenspeiles ikke i en raskere friksjonsoppgang. Ut fra resultatene fra Gjøvik/Toten prosjektet er det derfor usikkerheter knyttet til bruken av MgCl2-løsning som et generelt virkemiddel i innlandsklima for å forbedre effekten av salttiltak

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Torgeir Vaa

Institusjon(er)

  • SINTEF Community / Mobilitet og samfunnsøkonomi

År

2008

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214045581

Vis denne publikasjonen hos Cristin