Til hovedinnhold
Norsk English

Evaluering av Familieprosjektet

Sammendrag

På initiativ fra Sosial- og helsedepartementet ble et toårig Familieprosjekt gjennomført ved Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring ved Aker universitetssykehus 2002-2003. Hovedformål med Familieprosjektet var å etablere et nasjonalt system som sikrer forståelig og relevant informasjon og veiledning for familier som har barn med nedsatt funksjonsevne og /eller kronisk sykdom. Etter ønske fra Arbeids- og sosialdepartementet ble prosjektet utvidet med ytterligere fire år, 2005- 2008. I tråd med oppdraget for Familieprosjektet er virksomheten knyttet til sykehusenes lærings- og mestringssentre (LMS). SINTEFs evaluering av Familieprosjektet har som målsetting (A) å vurdere hvordan prosjektet har nådd hoved- og delmål og (B) å vurdere om Familieprosjektet bør bli et permanent tilbud. Evalueringen er gjennomført ved en spørreskjemaundersøkelse blant LMS-ene og blant deltakere i LMS-enes familierettede læringstilbud og en intervjuundersøkelse med til sammen 42 intervjuer. Familieprosjektets overordnede målsetning er svært ambisiøs. Denne er i prosjektgjennomføringen konkretisert i seks mer realistiske delmål, og dette ser ut til å ha vært hensiktsmessig. Resultatene av evalueringen viser at Lærings- og mestringsideologien står sterkt og at det er enighet om viktigheten av familierettede læringstilbud. Det er etablert mange gode tilbud i regi av Familieprosjektet. Oppsummert kan man si at Familieprosjektet har nådd de seks delmålene rimelig godt. Imidlertid er det utfordringer i det familierettede arbeidet. Etter vår vurdering bør overordnet målsetting og tilgjengelige ressurser tilpasses bedre i forhold til hverandre i det videre arbeidet. Det familierettede arbeidet trenger også bedre koordinering, og vår anbefaling er at det gis retning for det lokale arbeidet, at gode og dårlige erfaringer samles og videreformidles og at det utvikles og implementeres metoder for systematisk evaluering av tilbudene.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Sissel Steihaug
  • Trond Hatling
  • Nils Bringager

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

År

2008

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214043747

Vis denne publikasjonen hos Cristin