Til hovedinnhold
Norsk English

CO2-verdier for effekt fra vannkraftverk

Sammendrag

I denne rapporten diskuterer vi om det er en miljøgevinst av å øke den installerte effekten (MW) i norsk vann¬kraftproduksjon. Dersom en installerer nye aggregat med større kapasitet vil en få økt kraft¬produksjon som følge av redusert flomtap og bedre virkningsgrad. Dette gir en miljøgevinst siden den økte fornybare kraftproduksjonen erstatter termisk kraftproduksjon. I denne rapporten vurderer vi om det også er en annen miljøgevinst. Hvis økt installert effekt gir mulighet for økt utveksling mot andre land kan en redusere dag/natt variasjonen for den termiske kraftproduksjonen i disse landene. Dette kan gi reduserte CO2-utslipp pga.:• Redusert produksjon fra termiske kraftverk med dårlig virkningsgrad i høylast og økt produksjon fra enheter med god virkningsgrad i lavlast • Færre tilfeller av at produksjonsenheter kjører på dellast med redusert virkningsgrad• Færre tilfeller av start og stopp av termiske kraftverk I rapporten dokumenteres modellsimuleringer som illustrerer disse gevinstene. Det er likevel usikkert om en får en miljøgevinst som følge av økt dag/natt utveksling mot utlandet dersom en øker den installerte effekten i norsk vannkraftproduksjon. For det første er ofte overførings¬kapasiteten en mer begrensende faktor for utvekslingen enn installert effekt i norsk produksjon. For det andre kan økt utveksling mellom et vannkraftsystem og et termisk kraftsystem føre til økt kullkraft¬produksjon om natten og redusert gasskraftproduksjon om dagen. Det er imidlertid store forskjeller mellom ulike europeiske land, og mange usikre faktorer, bl.a. priser på gass og kull, energi- og miljø¬politikk i Europa og utvikling av renseteknologi for CO2. I rapporten diskuterer vi hvilke teknologier som vil være marginale på kort og lang sikt, og vi fokuserer spesielt på relative kostnader for gasskraft og kullkraft. 

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Energi AS / Energisystemer

År

2008

Forlag

Teknisk rapport (SINTEF Energiforskning)

Hefte nr.

TR A6662

ISBN

9788259434203

Vis denne publikasjonen hos Cristin