Til hovedinnhold
Norsk English

Kartlegging av forebyggende virksomhet i sykehusene

Sammendrag

STF78 A025016 Formålet med rapporten er å gjøre rede for omfanget av forebyggende aktivitet i sykehusene innen Helse Midt-Norge RHF og å estimere sykehusenes ressursbruk til forebyggende virksomhet. På grunnlag av dette arbeidet er formålet å utarbeide et spørreskjema for senere undersøkelser av samme tematikk. Videre er formålet med rapporten å illustrere eksempler på forebyggende virksomhet. Følgende eksempler er valgt: etableringen av Lærings- og mestringssenter ved et sykehus, Den norske mor og barn undersøkelsen (forskningsprosjekt) og selvmordsforebyggende arbeid ved en psykiatrisk poliklinikk. En målsetting var å gjennomføre undersøkelsen i alle foretak innen Helse Midt-Norge RHF. Pga. kort tidsfrist er ikke rapporteringen angående aktivitet og ressursbruk fra alle sykehusene komplett. Estimatene som presenteres i rapporten er derfor tilsvarende usikre.  Alle skader ved innkommende pasienter blir registrert. Dette gjelder for pasienter ved både innleggelse og poliklinisk behandling. Årlig registreres omlag 20 000 pasienter i registeret. Når det gjelder omfanget av veiledning og kompetanseoverføring fra sykehusene til primærhelsetjenesten på området sykdom og risikoforhold er sykehusenes svar entydig negative. Ingen sykehus rapporterer om strukturerte tiltak. Unntaket synes å være forskriftsfestet rapportering knyttet til smittsomme sykdommer. For smittevernarbeid er det som regel en hygienesykepleier som har dette som hovedfunksjon. Flere smittevernansvarlige leger påpeker at ressursene som er avsatt ikke gjør det mulig å etablere smittevern utover minimumskravene i forskrift til Smittevernlov. En del sykehus har etablert Lærings- og mestringssenter (LMS), som koordinerer opplæringstilbud til pasienter og pårørende. Også ved sykehus som har etablert LMS, er det vanlig at avdelingene driver opplæringstilbud som ikke inngår i porteføljen til LMS. Ressursbruken til undervisning til andre instanser er forholdsvis beskjeden. Ressursbruken synes å være større innen

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Knut Ivar Johansen
  • Kjerstina Røhme

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital

År

2002

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

8214027969

Vis denne publikasjonen hos Cristin