Til hovedinnhold
Norsk English

Modeller for samordning av spesialiserte funksjoner innen psykiatrien. Rapport 2 til Helse Øst

Sammendrag

STF78 A025010 En arbeidsgruppe oppnevnt av Helse Øst RHF har gått gjennom tidligere planer for regionale funksjoner og kompetansesentre innen psykisk helsevern, samt innspill fra SINTEF Unimed basert på relevant norsk og internasjonal litteratur. En har ikke funnet noen tilsvarende systematisk plan for offentlige spesialiserte funksjoner eller kompetansesentre i andre land. Ut ifra de utredninger og nasjonale føringer som finnes har prosjektgruppen revidert tidligere forslag om regionale funksjoner og kompetansesentre i Helse Øst. En skiller mellom funksjoner som skal dekke utredning og behandling av pasienter med spesielt krevende eller sjeldne tilstander, og kompetansesentre som i tillegg til eventuell utredning og/eller behandling skal arbeide for å bygge opp kompetanse i utredning og/eller behandling innen psykisk helsevern. Det foreslås noen konkrete tiltak i 2003. Regionfunksjoner og kompetansesentre for spiseforstyrrelser og for kombinasjon av alvorlige psykiske lidelser og rusproblem gis prioritet, og noen få andre områder anbefales også prioritert i 2003. Det foreslås videre avklaring på sikt innen flere andre områder. De potensielle gevinstene ved samordning av spesialiserte funksjoner vurderes til å være moderate. Slike gevinster vurderes til primært å være kvalitetsbedring, og i mindre grad økonomiske i form av bedre ressursutnyttelse. Det anbefales at Helse Øst gjør avtaler med kompetansesentre og spesialiserte funksjoner som forplikter at kompetansen gjøres tilgjengelig etter nærmere spesifiserte krav. Innen Helse Øst bør en også opprette og vedlikeholde en oversikt over fagmiljøer med en kompetanse utover det som er vanlig, og det er  foreslått hvordan dette kan gjøres. En bør også få etablert regelmessige rapporteringer og analyser av hvordan aktuelle pasientgrupper får tilbud fra henholdsvis regionale funksjoner, kompetansesentre og de generelle spesialisthelsetjenestene innen psykisk helsevern.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Torleif Ruud
  • Trond Hatling
  • Deborah Reas

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

År

2002

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

8214027829

Vis denne publikasjonen hos Cristin