Til hovedinnhold
Norsk English

Aktivitets- og kapasitetsanalyse sykehusområder i Helse Sør-Øst RHF

Sammendrag

Rapporten har to hoveddeler – en for somatiske helsetjenester og en for psykisk helsevern for voksne. Somatikkdelen dokumenterer aktivitet og kapasitet for de somatiske sykehusene i Helse Sør-Øst for 2006/2007 og framskrevet til 2015. Det gjøres beregninger av kapasitetsbehov for alternative forutsetninger om kapasitetsutnyttelse og gjennomsnittlig liggetid. Det gjøres separate vurderinger av alternative modeller for organisering av sykehusområder i hovedstadsområdet. Det vil være underkapasitet på heldøgnsplasser for noen HF/sykehus i området. Dette kan påvirkes gjennom redusert gjennomsnittlig liggetid og en annen fordeling av oppgaver. Det er stor underkapasitet på dagplasser ved alle HF/sykehus og den vil øke med framskrivingen til 2015. Det er stor overkapasitet ved poliklinikkene i 2006/2007 og i 2015, selv med en aktivitetsøkning på 30 %. Dette gjelder både ved lav og høy kapasitetsutnyttelse. Ved høy kapasitetsutnyttelse vil det være romslig kapasitet på operasjonsrom også i 2015. Psykisk helseverndelen dokumenterer store variasjoner i tilgjengelighet til tjenestene i 2006, og tilbudet synes ikke å være likeverdig. Helse Sør-Øst har store utfordringer med å utjevne forskjellene, som trolig blir større i 2015. Det er gjort aktivitets- og kapasitetsberegninger for døgnplasser og personell i DPS og sykehusavdelinger for 2006 og 2015 ut fra ulike forutsetninger. Datagrunnlaget for psykisk helsevern for voksne har noen svakheter. Rapporten viser konsekvenser av ulike alternativer for å vri ressursbruken mer i tråd med nasjonale målsettinger om lik ressursbruk mellom DPS og sykehus-avdelinger.  Uansett totalnivå på personell og døgnplasser vil det bli behov for en omfattende omfordeling. Det er sannsynlig at det er en overkapasitet på døgnplasser i så vel 2006 som 2015. Hvor stor denne vil være er avhengig av hvilke forutsetninger om oppholdstider, beleggsprosenter, mv som legges til grunn.  Muligheten til å realisere gevinster vil være avhengig av at det etableres

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Asmund Myrbostad
  • Marte Lauvsnes
  • Knut Halfdan Bergsland
  • Stein Ø Petersen
  • Silja Rønningsen

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

År

2008

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214043723

Vis denne publikasjonen hos Cristin