Til hovedinnhold
Norsk English

Sykepleiere i sykehjem

Sammendrag

STF78 A023504 I dette prosjektet er det satt søkelys på sykehjem som arbeider etter nye modeller for tjeneste-utforming. Felles for sykehjemmene som har innført nye organisasjonsmodeller har vært problemer med å rekruttere og holde på sykepleiere. Målet for prosjektet har vært å undersøke hvordan alternative organisasjonsmodeller innen sykehjem påvirker bruken av sykepleiernes og andre faggruppers kompetanse når også tilbud med nødvendig kapasitet, fleksibilitet og kvalitet skal opprettholdes. Prosjektet har også hatt som mål å systematisere og videreutvikle kunnskap som vil kunne inngå i beslutningsgrunnlaget for kommuner/enheter som ønsker å gjennomføre endringer i organiseringen av sitt helsetjenestetilbud. I prosjektet har vi studert fire sykehjem som case over en periode på 1,5 år. Tre av sykehjemmene har valgt en såkalt utradisjonell organisasjonsmodell. Det fjerde sykehjemmet er tradisjonelt organisert og har fungert som et sammenligningsgrunnlag. Vi har foretatt både kvalitative og kvantitative under-søkelser av sykehjemmene. Vi finner at rollene som sykepleiere, hjelpepleiere og pleieassistenter har, er endret. Videre identifiserer vi faktorer som er av betydning for kvaliteten på tjenestetilbudet dersom alternative organisasjonsmodeller skal prøves ut i sykehjem.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Trond Halvdan Harsvik
  • Christina Hofseth
  • Reidun Norvoll
  • Karl-Gerhard Hem

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

År

2002

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

8214027802

Vis denne publikasjonen hos Cristin