Til hovedinnhold
Norsk English

Gradvis forbrukstilpasning i Samkjøringsmodellen

Sammendrag

I Samkjøringsmodellen kan man spesifisere prisavhengig forbruk. Dersom prisen øker reduseres van¬lig¬vis forbruket. Denne forbruksresponsen har vært momentan i den forstand at prisen i inneværende uke er avgjørende for forbruksnivået. I denne rapporten dokumenteres en ny funksjonalitet hvor forbruks¬nivået i Samkjøringsmodellen justeres gradvis ut fra det generelle prisnivået den siste tiden. Flere varianter av gradvis tilpasning er implementert. Størrelsen på endringen i forbruk fra en uke til neste er dels bestemt ut fra en brukerspesifisert treghetsparameter og dels ut fra et valg om å bruke asymptotisk eller lineær tilpasning mot det nivået en ville fått med en momentan forbrukstilpasning. Den gradvise forbrukstilpasningen kan baseres på kraft- og utkoblingspris i inneværende uke. Men en kan også bruke et vektet gjennomsnitt av prisene i historiske uker og eventuelt gjennomsnittlig utkoblingspris for et frem¬tidig tidsintervall. Bruker spesifiserer hvilke forbruksenheter som skal ha en gradvis forbrukstilpasning istedenfor den van¬lige momentane tilpasningen, og for hver av disse enhetene spesifiseres hvilken type gradvis til¬pasning som skal brukes. Resultatbehandling er tilpasset den nye funksjonaliteten.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Energi AS / Energisystemer

År

2008

Forlag

Teknisk rapport (SINTEF Energiforskning)

Hefte nr.

TR A6612

ISBN

9788259433473

Vis denne publikasjonen hos Cristin