Til hovedinnhold
Norsk English

Behovet for somatiske sykehustjenester i Helse Midt-Norge 2002-2020

Sammendrag

STF78 A035801 Rapporten dokumenterer resultatene av en fremskrivning av antall sykehusopphold (dag- og døgnopphold) for befolkningen i Helse Midt-Norge for årene 2010 og 2020, og for pasienter ved sykehusene i Helse Midt-Norge de samme år. Fremskrivningene foreligger for hvert av de 8 sykehusområdene og hvert av de 8 sykehusene i regionen, og for hele Helse Midt-Norge samlet. Datagrunnlaget er pasientdata fra Norsk pasientregister (NPR) fra 2002, befolkningen etter kjønn, alder og kommune 1 januar 2002, og fremskrivning av folkemengden etter kjønn, alder og kommune 1 januar 2010 og 1 januar 2020. Befolkningsfremskrivningene er Statistisk sentralbyrås fremskrivning 2002-2050 alternativ MMMM (middels nasjonal vekst).  Fremskrivningen er gjort i tre trinn, en mekanisk fremskrivning basert på endringer i befolkningens størrelse og sammensetning, forutsetninger om realvekst i behov for ulike medisinske fagområder og en scenario som beskriver muligheter for endringer i behandlingspraksis for nærmere definerte pasientgrupper. Dette gjelder overgang til dagbehandling, redusert liggetid og reduksjon av unødvendige innleggelser. Rapporten viser konsekvensene av 100 prosent realisering av scenariene hvert av prognoseårene, samt 40 prosent realisering i 2010 og 70 prosent i 2020.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Stein Ø Petersen

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital

År

2003

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

8214032253

Vis denne publikasjonen hos Cristin