Til hovedinnhold
Norsk English

Er det sammenfall mellom journalopplysninger og innrapporterte data? En studie av 500 pasientopphold ved norske somatiske sykehus i 2001

Sammendrag

STF78 A035504 Rapporten er basert på en gjennomgang av 500 journaler ved fem norske somatiske sykehus. Analysen av dataene viser at det var betydelig diskrepans mellom opprinnelige registreringer og reviderte registreringer. 208 av 500 opphold fikk revidert hoveddiagnose, mens 166 opphold endret DRG-plassering. Endringene i DRG var i all hovedsak et resultat av revisjon av hoveddiagnoser, men for 32 tilfeller var revisjon av bidiagnoser den direkte årsaken til endringen. Totalt sett ga den opprinnelige DRG-registreringen flere DRG-poeng enn den reviderte. Til tross for de relativt store avvikene for hoveddiagnoser, bidiagnoser og DRG, var avvikene i DRG-poeng totalt på 3,7 prosent. Variasjonene mellom de fem sykehusene var imidlertid relativt store. Studien viser at diskrepans forekom hyppigst blant opphold i medisinske DRG-er og oftere blant akuttinnleggelser enn elektive opphold. Resultatene avdekker et behov for oppfølgingsstudier og indikerer at det er behov for å iverksette tiltak for å forbedre kodingskvaliteten ved sykehusene.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Linda Midttun
  • Erik Sverrbo
  • Glen Thorsen
  • Olaf Steinum

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

År

2003

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

8214032245

Vis denne publikasjonen hos Cristin