Til hovedinnhold
Norsk English

Rapport fra gjennomgang av ventelistene ved helseforetak og private sykehus me driftsavtale i Helse Vest RHF

Sammendrag

STF78 A035503 Denne rapporten beskriver praksis og rutiner for vetnelisteføring ved alle helseforetak og private institusjoner med samarbeidsavtale i Helse-Vest. Kartleggingen ble gjort i oktober/november 2002 av SINTEF Unimed og en representant fra Helse-Vest. Rapporten foreslår, ut fra funnene i kartleggingen, en rekke tiltak som SINTEF tror vil bidra til en bedre registreringskvalitet og forståelse i tråd med de nasjonale retningslinjene for ventelisteføring i spesialisthelsetjenesten. SINTEF foreslår med rapporten tiltak når det gjelder:Innskjerping av at ventelisterapportering gjelder samtlige enheterForbedring av registrering av utsettelserArbeide med kriteriene for rett til nødvendig helsehjelpForbedring av registrering av ansiennitetsdatoForbedring av registrering av påbegynt datoSystematikk i opplæring, særlig på tvers av helseforetakUtvikling av felles rutiner for sanering og rapportering på RHF- og HF-nivå.Rapporten er inndelt etter hvert helseforetak der innholdet i kapittelet er foretakets egne vurderinger av de svarene SINTEF Unimed etterspør. Svarene er inndelt etter viktige faser/temaområder i tråd med gjennomgangen SINTEF hadde med alle helseforetak. De private institusjonene i Helse-Vest (i denne rapporten Diakonissesykehuset og Betanien sykehus) har fått et eget kapittel.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Øyvind Christensen
  • Daniel Nguyen

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital

År

2003

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

8214029619

Vis denne publikasjonen hos Cristin