Til hovedinnhold
Norsk English

Ventelistegjennomgang ved Helseforetak og private sykehus med driftsavtale i Helse Øst RHF

Sammendrag

STF78 A035501 Denne rapporten er utarbeidet etter en gjennomgang av rutiner for registrering av ventelistepasienter ved helseforetak og private sykehus med driftsavtale i Helse-Øst RHF. Med utgangspunkt i gjennomgangen ble avdelingene ved det enkelte helseforetak/sykehus bed om å gi en kort redegjørelse for egen praksis for ventelisteføring. Hensikten var både å få til en bevisstgjøring om hva som er god og riktig ventelisteregistrering, og å gi en oversikt over eksisterende rutiner som utgangspunkt for evt. videre tiltak for å bedre rutiner for ventelisteregistrering på regionalt nivå. Hovedinnholdet i rapporten er oppsummeringene fra de enkelte helseforetakene som har deltatt i undersøkelsen. Til slutt har Norsk pasientregister gått igjennom svarene for om mulig å finne frem til forbedringspunkter som er felles for flere helseforetak/sykehus i regionen, og som det derfor er naturlig at Helse-Øst RHF arbeider videre med. Hovedinntrykket er at det gjøres mye godt arbeid med å sikre kvaliteten på ventelistedataene i de enkelte institusjoner, men at det er liten grad av samordning på tvers som sikrer at gode rutiner etableres, kontrolleres og videreføres ved alle enheter i regionen. En bedre samordning på dette punktet er rapportens viktigste anbefaling til Helse-Øst RHF. I tillegg er det behov for klargjøring av innholdet i ""rett til nødvendig helsehjelp"" og sannsynligvis også bedre registrering av utsettelser som ikke skyldes manglende behandlingskapasitet. 

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Øyvind Christensen
  • Daniel Nguyen

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital

År

2003

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

8214029430

Vis denne publikasjonen hos Cristin