Til hovedinnhold
Norsk English

SAMDATA Psykisk helse. Opptrappingsplanen for psykisk helse - status etter fire år

Sammendrag

STF78 A035019 Opptrappingsplanen for psykisk helse er en åtteårig plan med konkrete tiltak og økonomiske virkemidler for å styrke tjenestetilbudene til mennesker med psykiske lidelser, både kvanti­tativt og kva­litativt. Planperioden startet i 1999 og skal avsluttes i 2006. Fullføringen av Opptrappingsplanen vil være en av de regionale helseforetakenes mest sentrale oppgaver. I denne rapporten vurderes grad av måloppnåelse for 14 av hovedmålene i Opptrappingsplanen ved utgangen av 2002 - halvveis i planperioden. Noen tema som er blitt særlig aktualisert i løpet av planperioden er tatt opp i egne kapitler:  – produktivitet ved poliklinikkene, bruk av tvang og ventetid fra henvisning til behandling. Det kan oppsummeres at første halvdel av planperioden har gitt resultater som viser at de fleste målene i Opptrappingsplanen kan være innen rekkevidde. Antall pasienter som behandles i psykisk helsevern har økt, hovedsakelig på grunn av flere behandlere. Det har skjedd store strukturendringer i psykisk helsevern for voksne. Den viktigste satsingen er utbyggingen av faglig selvstendige DPS'er som prioriterer poliklinisk behandling, ambulant virksomhet og aktive behandlingsplasser. Døgnbaserte omsorgsplasser i sykehjem er redusert betydelig i planperioden, og vil trolig være avviklet som del av spesialisthelsetjenesten innen 2006. Det behandles 10 000 flere barn og unge per år enn ved starten av perioden, hovedsakelig poliklinisk. Det er likevel lite sannsynlig at målet om å gi bistand til 5 prosent av barn og unge innen 2006 vil nås over hele landet i løpet av planperioden. Det er altså fremdeles betydelig avstand mellom målene og dagens situasjon. Dette må ses i lys av at hoveddelen av tilskudd til drift og investeringer gjenstår. Noen av målene synes å være for lite ambisiøse, mens andre trolig ikke vil nås over hele landet i løpet av planperioden. Planperioden er derfor foreslått forlenget med to år. 

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Helge Hagen

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

År

2003

Forlag

SAMDATA (SINTEF Helse)

ISBN

8244609966

Vis denne publikasjonen hos Cristin