Til hovedinnhold
Norsk English

Før egenmeldingsordningen. Forholdet mellom jobbkrav, helse og fraværsmønstre blant ansatte i Kristiansand og Arendal kommuner august 2002

Sammendrag

STF78 A035014 Rapporten drøfter forholdet mellom trekk ved den enkeltes jobbsituasjon, fraværsmønstre og preferanser for hhv legemelding eller egenmelding ved fravær ut over en uke blant kommunalt ansatte. Analysen bygger på data fra en spørreskjemaundersøkelse i Kristiansand og Arendal kommuner, gjennomført i startfasen av et forsøk med utprøving av utvidet rett til egenmelding ved sykdomsfravær. Denne undersøkelsen skal danne basislinje for evaluering av forsøket, og gi grunnlag for å analysere effektene av utvidet rett til egenmelding. Ulike typer jobber representerer ulike typer belastninger. Ansatte i jobber preget av tunge løft, i jobber preget av høyt tempo og stress, og ansatte ved arbeidsplasser preget av vanskelige ledelsesforhold rapporterer oftere enn andre at det ofte oppleves vanskelig å ta vare på helsa. Det er klare sammenhenger mellom belastningsfaktorer i jobben og forekomsten av sykefravær. Rundt halvparten oppgir at de ganske ofte går på jobb selv om helsa tilsier at de helst burde holdt seg hjemme, hyppigst forekommer dette blant arbeidstakere med kroniske plager. De viktigste årsakene til at man går på jobb i slike situasjoner er at det er mye å gjøre på jobben, eller at eget fravær fører til merbelastninger på kolleger. Kvinner ser ut til å foretrekke leges sykmelding fremfor egenmelding oftere enn menn ved fravær ut over en uke. Legemelding foretrekkes hyppigere av ansatte i fysisk tunge yrker enn de som har stillesittende jobber, og blant ansatte i funksjoner der e4get fravær fører til merbelastninger på kolleger. 

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Bård Paulsen

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

År

2003

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

8214032350

Vis denne publikasjonen hos Cristin