Til hovedinnhold
Norsk English

Evaluering av Håndbok i drift av psykiatriske poliklinikker. Delrapport 2

Sammendrag

STF78 A035012 Statens helsetilsyn utga i 2001 Håndbok i drift av psykiatriske poliklinikker. Foreliggende rapport er den andre i en rekke på fire hvor de sentrale problemstillingene er:Er produktiviteten i poliklinikkene økende eller avtakende?I hvilken grad kan endringer i produktivitet tilbakeføres til endring i arbeidsformer, og i hvilken grad samsvarer disse med håndboken?Hva er forutsetningene for at håndboken blir/ikke blir implementert?Evalueringen vil dermed både studere produktivitetsutviklingen, håndbokens effekt som virkemiddel, og de organisatoriske betingelsene for at håndboka kan være et egnet virkemiddel. Først redegjøres for produktivitetsutviklingen innen poliklinikkene, etter sektor, fra 1998 til 2001, ½ år etter at håndboken ble introdusert for fagfeltet. Deretter ser vi nærmere på behandlernes tidsbruk ved poliklinikkene ¾ år etter håndboken, hvordan de høyproduktive behandlerne prioriterer og sammenhengen mellom behandler- og poliklinikkegenskaper og aktivitetsprofil. I rapportens andre hoveddel redegjøres for arbeidsformene ved 16 poliklinikker, slik de var medio 2002. Innen hvert av områdene poliklinikkens kliniske oppgaver, samarbeid og ledelse og administrasjon presenteres endringer fra 2000 i forhold til håndbokens anbefalinger. I to kapitler presenteres ledernes vurdering av utbredelse, kjennskap til og vurdering av håndboka, samt behandlernes vurdering av sin egen arbeidssituasjon. Rapporten avsluttes med et kapittel hvor vi oppsummerer hovedfunnene fra de øvrige kapitlene, og drøfter hvilke analyser som blir gjort i senere rapporter. 

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Trond Hatling
  • Johan Håkon Bjørngaard
  • Knut I Johansen

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

År

2003

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

8214032318

Vis denne publikasjonen hos Cristin