Til hovedinnhold
Norsk English

Distriktspsykiatriske sentre, tjenestetilbud og brukertilfredshet: status og variasjon 2002

Sammendrag

STF78 A035008 Utbygging av distriktspsykiatriske sentre som en viktig del av psykisk helsevern er et av de sentrale satsingsområdene i den nasjonale Opptrappingsplan for psykisk helse 1999-2006. Denne rapporten er den første fra prosjektet Bidrar utbyggingen av distriktspsykiatriske sentre til bedre tjenestetilbud og høyere brukertilfredshet?, i evalueringen Forskningsrådet gjennomfører på oppdrag av Sosial- og helsedirektoratet. Ni distriktspsykiatriske sentre med ulik grad av utbygging har våren 2002 samlet inn omfattende opplysninger om de vel 3300 pasientene de hadde kontakt med i løpet av 8 uker og de tilbudene disse pasientene mottok i disse ukene. I alt 1340 pasienter har også svart på et spørreskjema om sine erfaringer med tilbudene. Behandlerne har også gitt opplysninger om sin faglige bakgrunn og kompetanse. De ni DPS-ene gir i hovedtrekk det samme bildet av pasienter og tjenester, men det er også noe variasjon: Det er en del forskjeller når det gjelder tilbud som dagbehandling, psykoseteam, døgntilbud og rusteam.Det er lite forskjeller i omfanget av samarbeid med andre tjenester.Bruk av individuelle planer hadde bare så vidt kommet i gang i 2002, og det var store forskjeller i andelen pasienter som i følge behandlerne hadde individuelle planer.Det er ingen signifikante forskjeller mellom DPS-ene når det gjelder pasientenes livskvalitet målt i form av tilfredshet med ulike områder i livet.Pasientene er stort sett fornøyd med tilbudene, med unntak av informasjon om de rettigheter de har og deres innflytelse på valg av behandler.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Torleif Ruud
  • Deborah Reas

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

År

2003

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

8214029694

Vis denne publikasjonen hos Cristin