Til hovedinnhold
Norsk English

Tvangsinnleggelser i psykisk helsevern i 2001-2002

Sammendrag

STF78 A035004   I det psykiske helsevernet er det lovmessig grunnlag for å gi et tilbud uten at pasienten gir sitt samtykke. Selv om man både fra faglig og politisk hold ønsker at tilbudet i størst mulig grad skal gis på frivillig grunnlag er det mange som mottar tilbudet under tvang. I rapporten redegjøres først kort for innholdet i Psykisk helsevernloven av 2. juli 1999, som trådte i kraft 1. januar 2001. Deretter vies sykehusenes dokumentasjon av formalitet ved innleggelse oppmerksomhet. Det er et problem at man for mange sykehus ikke har gode data om hvilket lovgrunnlag som er anvendt ved innleggelse. Vi har opplysninger om tvang og frivillighet for anslagsvis i overkant av halvparten av sykehusinnleggelsene.   For at en pasient skal tvangsinnlegges eller underlegges tvungen undersøkelse må pasienten henvises på tvang (legeundersøkelse samt begjæring). Omlag 55 prosent av innleggelsene i perioden første halvår av 2001 til første halvår av 2002 ble henvist frivillig, og denne andelen var stabil gjennom hele perioden.   Etter at pasienten har kommet til institusjonen skal faglig ansvarlig lege eller psykolog innen 24 timer vurdere videre formalitet (spesialistvedtak). Etter at spesialisten hadde fattet sitt vedtak var andelen frivillige innleggelser steget til i overkant av 60 prosent.   Vedtak om tvungent psykisk helsevern begrunnes i all hovedsak med at utsikten til helbredelse kan reduseres hvis vedkommende ikke blir lagt inn.  

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Johan Håkon Bjørngaard
  • Trond Hatling

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

År

2003

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

8214029449

Vis denne publikasjonen hos Cristin