Til hovedinnhold
Norsk English

En kartlegging av praksisstudiene i sykepleierutdanningen

Sammendrag

STF78 A034513   SINTEF Unimed legger med dette frem resultatene av en kartlegging av praksisstudiene i sykepleierutdanningen. I kartleggingen har vi søkt å få fram i hvilken grad studentene får den praksisen de har krav på i henhold til utdanningens rammeplan, hva som er årsaken til dette dersom kravene ikke oppfylles, samt studentenes vurdering av sentrale sider ved praksisstudiene. Datainnsamlingen har bestått av spørreskjemaundersøkelse blant avgangsstudentene i 2003 med tilhørende pilotundersøkelse i 2002, intervjuundersøkelse blant avgangsstudentene i 2003, og en spørreskjemaundersøkelse blant praksisansvarlige/kullansvarlige i 2003. Rammeplanens ulike konkrete krav til omfang av praksis – og veiledet praksis – overholdes for 90–97 % av studentene, med noe variasjon med hensyn til de ulike kravene. Innenfor svangerskaps- og barselomsorg, hvor kravet til praksis er mindre konkretisert, er det imidlertid grunn til å stille spørsmål om rammeplanens krav oppfylles.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Jan Wilhelm Lippestad
  • Christina Hofseth

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

År

2003

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

8214032466

Vis denne publikasjonen hos Cristin