Til hovedinnhold
Norsk English

Kommunehelsetjenesten - gamle og nye utfordringer. En studie av sykepleietjenesten i sykehjem og hjemmesykepleien

Sammendrag

STF78 A033501   Med kommunenes økte ansvar for helsetjenester, og et utvidet og tydeliggjort ansvar for pleie- og omsorgstjenestene, aktualiseres spørsmålet om kvaliteten på de kommunale helsetjenestene generelt, og spørsmålet om tilfredsstillende medisinsk og sykepleiefaglig kompetanse spesielt. Gjennom denne undersøkelsen søkes det å frambringe kunnskap som bidrar til å belyse følgende problemstillinger: Hva kjennetegner pasientenes helsetilstand, og i hvilken grad har pasienter i sykehjem og hjemmesykepleien behov som krever medisinsk og sykepleiefaglig kompetanse? I hvilken grad mener sykepleierne at pasienter i sykehjem og hjemmesykepleien ivaretas på en kvalitetsmessig og faglig forsvarlig måte? Hvilke organisatoriske faktorer mener sykepleierne har betydning for å sikre en kvalitetsmessig og faglig forsvarlig oppfølging av pasienter i sykehjem og hjemmesykepleien? Selv om hjemmesykepleiens pasientgruppe er noe mer sammensatt, preges pasientgruppene samlet sett av eldre med omfattende pleiebehov og et relativt stort omfang av sykelighet. Sykeligheten i begge pasientgruppene vurderes som tiltagende. Felles for tjenestene er at behovet for grunnleggende stell og sykepleie synes godt ivaretatt, men at bildet er noe mer sammensatt når det gjelder utvidet sykepleie og behandling. Særlig pasienter med psykiske lidelser framstår som en stor utfordring for tjenestene. Variasjonene synes å være store mht hvor god kvaliteten på tjenestene vurderes å være. I begge tjenestene er det særlig følgende forhold ved bemanningssituasjonen som vurderes å påvirke pasientivaretakelsen på en negativ måte: For lav grunnbemanning, for lav sykepleierbemanning, stor andel ufaglærte og utilstrekkelig samlet kompetanse i personalgruppa. Disse forholdene gjør seg særlig gjeldende på kveldstid og i helger.   Avslutningsvis i rapporten pekes det på utfordringer og dilemmaer som disse tjenestene synes å stå overfor i tiden framover.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Gunn Edit Hofstad
  • Reidun Norvoll

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

År

2003

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

8214029422

Vis denne publikasjonen hos Cristin