Til hovedinnhold
Norsk English

Fremskriving av behovet for sykehustjenester i Helse Øst 2003-2020

Sammendrag

STF78 A045805   Rapporten redegjør for en fremskriving av behovet for sykehustjenester i Helse Øst (fylkene Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland) fra 2003 til 2010 og 2020. Fremskrivingen er basert på registrerte tall fra Norsk Pasientregister for 2003, befolkningen etter kjønn, 10-års aldersgrupper og kommuner 1. januar 2003, og Statistisk sentralbyrås fremskriving av folkemengden 1. januar 2010 og 1. januar 2020, alternativ MMMM (middels nasjonal vekst). Fremskrivingen baserer seg i tillegg på forutsetninger om realvekst i behov for sykehustjenester og viser også konsekvensene av endringer i behandlingspraksis for nærmere definerte pasientgrupper. Dette gjelder hovedsakelig mulighetene for overgang fra døgn- til dagbehandling og redusert liggetid for pasienter som fortsatt må innlegges.   Rapporten omfatter dagopphold og heldøgnsopphold, og skiller mellom pasienter bosatt i Helse Øst og behandlet ved sykehus i Helse Øst, pasienter bosatt i Helse øst og behandlet ved sykehus utenfor Helse Øst og pasienter bosatt utenfor Helse Øst og behandlet ved sykehus i Helse Øst. For heldøgnsopphold omfatter fremskrivingen antall sykehusopphold, antall liggedager og beregnet antall senger med en beleggsprosent på 90. Det er også gjort sammenligninger med en tidligere fremskriving basert på data fra 2001.  Forutsatt en beleggsprosent på 90 tilsvarte antall liggedager ved sykehusene i Helse Øst i 2003 et sengetall på 3 866. Dersom det frem til 2010 er mulig å endre behandlingspraksis for 25 prosent av dagens inneliggende pasientkategorier, er sengebehovet i 2010 beregnet til 4038 med en beleggs­prosent på 90.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Stein Ø Petersen

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital

År

2004

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

8214035236

Vis denne publikasjonen hos Cristin