Til hovedinnhold
Norsk English

Virksomhetsdata 2003 - psykisk helesvern for barn og unge

Sammendrag

STF78 A045502   Driftsåret 2003 er det første året hvor Norsk pasientregister har ansvaret for innhenting kvalitetssikring, tilrettelegging og formidling av virksomhetsdata for institusjonene innenfor psykisk helsevern for barn og unge.   Formålet med denne rapporten er å formidle noen utvalgte hovedtall for virksomheten i 2003 samt til en viss grad dokumentere innhold og kvalitet i datamaterialet. Rapporten distribueres tilbake til institusjonene sammen med detaljerte tilbakemeldinger på datakvalitet i datagrunnlag fra den enkelte institusjon. Det har ikke vært et siktemål å analysere verken forskjeller mellom enhetene eller si noe om utviklingstrekk i sektoren. Vi viser her til SAMDATA psykisk helsevern. Rapporten innholder foreløpig statistikk for virksomheten innenfor psykisk helsevern for barn og unge i 2003. Tabellene omfatter antall pasienter, antall episoder, antall direkte tiltak og antall indirekte tiltak på poliklinisk omsorgsnivå, for dagenheter og for heldøgnsinstitusjoner. På poliklinisk omsorgsnivå inneholder tabellene også antall tiltak per pasient.  Datagrunnlagene fra poliklinikkene ser ut til å være mer komplette og ensartede enn datagrunnlagene for dag- og heldøgnsinstitusjonene. Tallene i denne rapporten avviker noe i forhold til de tall som vil bli publisert i SAMDATA psykisk helsevern. Episoder med kun indirekte tiltak i vente- og mottaksfase blir ekskludert i SAMDATA publikasjonen for å ivareta behovet for sammenlignbarhet med tidligere år. Vi presenterer imidlertid i denne rapporten den totale aktiviteten, dvs alle indirekte og direkte tiltak i 2003. 

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Elinor Mogseth
  • Ola Kindseth

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital

År

2004

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

8214035058

Vis denne publikasjonen hos Cristin