Til hovedinnhold
Norsk English

Prioriteringsproblemer knyttet til pasienter i gråsonen mellom 1. og 2. linjetjenesten. Kvantitativ beskrivelse

Sammendrag

STF78 A045017   Hensikten med dette prosjektet er å gi en oversikt over ”førstelinjepasienter” i andrelinjetjenesten gjennom å redegjøre for omfanget av utskrivningsklare pasienter/opphold i spesialisthelsetjenesten og pasientgrupper med mange kontakter med spesialisthelsetjenesten i løpet av 2002. Det blir også gjort en vurdering av datagrunnlaget og supplerende datakilder.   Rapporten gir en oversikt over omfanget av henholdsvis utskrivningsklare pasienter/opphold ved norske somatiske sykehus i 2002 og pasienter med mange kontakter med spesialisthelsetjenesten i løpet av samme periode. Av oversiktsmessige grunner har notatet derfor blitt inndelt i to deler. For begge delene er pasientens bosted eller institusjon pasientene har blitt behandlet ved analysenivå. Tabellene og figurene presenteres videre med utgangspunkt i diagnosegrupper, alders- og kjønnsfordeling, liggetid og kostnader. For mer utfyllende opplysninger om datagrunnlaget, se delkapitlene 1.1. og 2.1.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Linda Midttun

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

År

2004

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

8214035201

Vis denne publikasjonen hos Cristin