Til hovedinnhold
Norsk English

Alkoholrelaterte diagnoser og kostnader i spesialisthelsetjenesten

Sammendrag

STF78 A045014   I dette arbeidet har omfang av alkoholrelaterte diagnoser i pasientdata fra Norsk Pasientregister (NPR) i perioden 1999-2003 blitt kartlagt. Kartleggingen har tatt utgangspunkt i relevante ICD10-koder for somatisk spesialisthelsetjeneste og psykisk helsevern. Det har blitt knyttet kostnader til de kartlagte sykehusoppholdene ved hjelp av DRG-baserte ISF-refusjoner for somatisk spesialisthelsetjeneste, og gjennomsnittlige liggedøgnskostnader innenfor psykisk helsevern. Kartleggingen omfatter ikke poliklinisk virksomhet.   Resultatene av kostnadsberegningen viser at kostnader for behandling av alkoholrelaterte diagnoser koster i størrelsesorden 302-766 millioner kroner, målt i 2003-kroner. Dette utgjør 0,9-2,2 prosent av totalt budsjett for innlagt pasientbehandling innenfor spesialisthelsetjenesten. Middels anslag er 438 millioner kroner, noe som utgjør 1,3 prosent av totalt budsjett. I perioden 1999-2003 observeres en kraftig økning på 27 prosent for direkte alkoholrelaterte somatiske diagnoser. Kartleggingen avdekker også en relativt kraftig økning av direkte alkoholrelaterte diagnoser innenfor psykisk helsevern, men det er usikkert hvor mye av veksten innenfor psykisk helsevern som er reell økning og hvor mye som må tilskrives økt omfang diagnoseregistrering.   Somatiske diagnoser som delvis tilskrives bruk av alkohol utgjør den største kostnadskomponenten. For enkelte diagnoser innenfor denne gruppen er det stort sprik mellom ulike beregninger av andel av tilfeller som tilskrives bruk av alkohol. Dette gir et stort sprang mellom laveste og høyeste estimat på kostnader relatert til disse.  Basert på middels kostnadsberegning utgjør kostnader til behandling av alkoholrelaterte diagnoser omtrent 100 kroner per innbygger, målt i 2003 kroner. En tilsvarende britisk undersøkelse beregner denne størrelsen til å være 120 kroner per innbygger (10 pund) i England, målt i 2001 kroner. Den mest nærliggende årsaken til at denne kostnadsberegningen gir et laver

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Marit Pedersen

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

År

2004

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

8214035139

Vis denne publikasjonen hos Cristin