Til hovedinnhold
Norsk English

Evaluering av Håndbok i drift av psykiatriske poliklinikker. Delrapport 3

Sammendrag

STF78 A045013   Statens helsetilsyn utga i 2001 Håndbok i drift av psykiatriske poliklinikker. Foreliggende rapport er den tredje i en rekke på fire hvor de sentrale problemstillingene er: Er produktiviteten i poliklinikkene økende eller avtakende? I hvilken grad kan endringer i produktivitet tilbakeføres til endring i arbeidsformer, og i hvilken grad samsvarer disse med håndboken? Hva er forutsetningene for at håndboken blir/ikke blir implementert? Evalueringen vil dermed både studere produktivitetsutviklingen, håndbokens effekt som virkemiddel, og de organisatoriske betingelsene for at håndboka kan være et egnet virkemiddel. Først redegjøres for produktivitetsutviklingen innen poliklinikkene, etter sektor, fra 2000 til 2002, 1½ år etter at håndboken ble introdusert for fagfeltet. I rapportens andre hoveddel redegjøres for arbeidsformene ved 16 poliklinikker, slik de var medio 2003. Innen hvert av områdene poliklinikkens kliniske oppgaver, samarbeid og ledelse og administrasjon presenteres endringer fra 2001 i forhold til håndbokens anbefalinger. I fem kapitler presenteres deretter resultatet av en intervjuundersøkelse blant ledelsen ved 10 poliklinikker. Her redegjøres for hvilke endringer som er gjennomført, viktige eksterne og interne forhold som har påvirket poliklinikkens arbeidsformer og utvikling, hvilke ikke-intenderte konsekvenser den sterke opptattheten av produktiviteten etter deres mening har hatt og til slutt hvordan de vurderer håndbokas betydning i forhold til utvikling av egen virksomhet.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Trond Hatling
  • Johan Håkon Bjørngaard
  • Knut I Johansen

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

År

2004

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

8214035090

Vis denne publikasjonen hos Cristin