Til hovedinnhold
Norsk English

Fraværshåndtering, egenmeldingsordning og arbeidsmiljøet

Sammendrag

STF78 A045004   Rapporten drøfter forholdet mellom trekk ved arbeidsplassen og arbeidsmiljøet - ulike sider ved egenmeldingsordningen. Undersøkelsen er basert på kvalitative intervju med ledere og ansatt ved fem utvalgte arbeidsplasser i Kristiansand. Som et ledd i undersøkelsen drøftes begrunnelser for ikke å velge egenmelding ved fravær. Svært mange opplever det som viktig å ha ""gyldig dokumentasjon"" fra lege for et sykdomsbetinget fravær, noen nevner eksplisitt et behov for å beskyttes eg mot mistenkeliggjøring fra kollegers side. I kapittel 2 gjøres en gjenomgang av fraværseffekter ved tre ulike typer arbeidsplasser: Et sykehjem, en barnehage og en enhet innen teknisk etat. Diskusjonen tyder på at effektene av fraværet oppleves sterkest ved sykehjemmet, som også har få organisasjonsmessige muligheter til å kompensere effekter av fravær. Vi antar derfor at dokumentasjon av fraværsårsaker blir særlig viktige her.   I rapportens to siste kapitler drøftes ulike former for oppføling av sykmeldte. Ansatte og ledere mener slik oppfølging er meget viktig, og flere av lederne mente at egenmeldingsforsøkets sterke fokus på nettopp oppfølging hadde ført til økt vektlegging av dette i det daglige. Flere mente imidlertid at byråkratiserte og skjemabaserte rutiner for oppfølging opplevdes som et brudd med innarbeidde, uformelles sam­handlingsmønstre på arbeidsplassen. Aktiv sykmelding brukes i liten grad. Det krever ofte mye oppfølging fra lederne, og det kan virke begrensende på bruken. For den sykmeldte selv kan en aktiv sykmelding innebære mange vanskelige kompromisser mellom det man ønsket om å fungere 100 %, og hensyntaken til sykdoms- og skadebetingede begrensninger i egen yteevne. Ikke alle finner tilfredsstillende tilpasninger – selv med god tilrettelegging fra arbeidsplassen.  

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Bård Paulsen

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

År

2004

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

8214032660

Vis denne publikasjonen hos Cristin