Til hovedinnhold
Norsk English

Utviklingstrekk i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten - oppgaveutvikling og samspill

Sammendrag

STF78 A045018   Rapporten omhandler utvikling i oppgavefordeling og samspill mellom 1. og 2.linjetjenesten. Først skisseres nasjonale utviklingstrekk de siste 10-15 år for begge nivå. Deretter presenteres resultater fra en intervju­studie med informanter fra 6 kommuner og 3 sykehus i to separate områder i Norge. Hovedresultater er at spesialisthelsetjenesten spesialiseres og effekt­iviseres i retning av en større oppdeling av behandlings­forløpet, mer fokus på behandling og mindre fokus på pleietid. Kommunenes pleie- og om­sorgs­tjenester og fastlegenes oppgaver generaliseres ved at stadig flere brukere/ pasient­grupper har kommet inn under deres ansvar og tilbudet er blitt langt mer differensiert.  Samtidig har kommunene blitt gitt og delvis tatt på seg ett bredere sett av oppgaver i forhold til de enkelte bruker­gruppene. I sum har kommunene fått flere ”tyngre” brukere/pasienter faglig og ressursmessig. Endringene i oppgaver er både et resultat av en styrt oppgaveoverføring fra staten, kommunal egenut­vikling og kortere liggetid i syke­hus. Høyere gjennomsnittsalder i eldre-befolkningen og kortere liggetid i sykehus bidrar til et større behov for tett syke­pleiefaglig og medisinsk oppfølging av eldre. En vel­fung­erende pleie- og omsorgs­­tjeneste basert på en sterk dreining mot hjemme­basert omsorg avhenger av et tett samarbeid mellom hjemme­tjenesten, sykehjemmene og legetjenesten.    Mangel på tilgjengelige kort­tidsplasser i sykehjem og et for tilfeldig samarbeid mellom fastlegene og pleie- og omsorgstjenesten synes å være viktige utford­ringer for kommunene. Eldre og marginalt fungerende personer i egen bolig, og personer med psykiske lidelser eller rusproblemer fram­står som eksempler på sårbare grupper ved dårlig kapasitet, manglende kompetanse og mangelfullt samarbeid mellom nivåene. Samarbeid mellom tjenestenivåene øker. Sam­arbeids­avtaler mellom sykehus og kommuner bidrar til gjensidig avklaring av rettigheter og plikter, men det rapporteres om til del

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Birgitte Kalseth
  • Linda Midttun
  • Bård Paulsen
  • Lars Nygård

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

År

2004

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

8214035244

Vis denne publikasjonen hos Cristin