Til hovedinnhold
Norsk English

Har effektiviteten i somatiske sykehus økt i perioden 1999-2004? Betydning av ulike modellspesifikasjoner og metodeforutsetninger

Sammendrag

Analysene viser at konklusjonen om økt effektivitet i somatiske sykehus er robust overfor ulike modellspesifikasjoner, så fremt et DRG-basert mål på pasientbehandling inngår som mål på pasientbehandling. Dette gjelder også når det korrigeres for endret kodepraksis, og når det tas høyde for usikkerhet i DRG-vekter for dagbehandling.  Modeller som benytter antall liggedøgn og antall sykehusopphold som mål på DRG-aktivitet forkastes. Analysene tyder på at ulik intensitet og praksisendring for pasientbehandling ikke fanges godt nok opp i slike modeller. Imidlertid kan det jobbes videre med spesifiering av denne type alternative modeller.Det anbefales at en alternativ forutsetning om variabelt skalautbytte bør legges til grunn ved bereging av effektivitet i sykehus, i motsetning til en forusetning om konstant skalautbytte som til nå har blitt benyttet i SAMDATA. Analysene konkluderer videre med at modellspesfikasjonen som har blitt benyttet i SAMDATA er god, men at en modellspesifikasjon som skiller mellom dag- og døgnbehandling i det DRG-baserte målet for pasient¬behandling bør vurderes.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Marit Pedersen

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

År

2006

Forlag

SINTEF rapport

Vis denne publikasjonen hos Cristin