Til hovedinnhold
Norsk English

Rus og psykiske lidelser i psykisk helsevern for voksne

Sammendrag

Hensikten med denne studien var å beskrive forekomsten av pasienter med både rus og psykiske lidelser (ROP-pasienter) i ulike deler av spesialisthelsetjenesten og finne ut om de skiller seg fra andre pasienter med hensyn til hvem som henviser dem til spesialisthelsetjenesten, deres behandlingsbehov, de behandlingstiltakene de mottar, samt behandlingssamarbeidet med spesialisthelsetjenesten og førstelinjetjenesten. Data i studien er basert på tre nasjonale kartlegginger av pasienter i psykisk helsevern og i rustiltak i 2003 og 2004. Det ble funnet at omtrent 10 % av pasientene som mottok behandling i psykisk helsevern (døgn og poliklinikk) og 47 % av pasienter med diagnose i rustiltak, hadde både rus og psykiske lidelser. Mange pasienter med psykiske lidelser innen rustiltakene manglet behandlingstiltak for sine psykiske lidelser, og mange pasienter innen det tradisjonelle psykisk helsevern manglet rusbehandlingstilbud. ROP-pasienter skiller seg fra andre pasienter ved at de fordrer mer samarbeid med sosial- og trygdekontorer, og mange av dem mangler kommunale støttetiltak, behandlingskoordinator, individuell plan, behandling av dobbeltdiagnoseteam, daglige aktiviserings¬tiltak, og egne kommunale boligtilbud med og uten tilsyn. Resultatene tyder på at den diagnostiske og kliniske kompetansen for behandling av pasienter med ruslidelser og samtidige psykiske lidelser bør bedres både innen tradisjonelt psykisk helsevern og innen rustiltakene.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Rolf Wilhelm Gråwe
  • Torleif Ruud

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

År

2006

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

8214038510

Vis denne publikasjonen hos Cristin