Til hovedinnhold
Norsk English

Brukerbasert evaluering av det kommunale tjenestetilbudet for barn og unge med psykiske vansker 2004-2007. Evaluering av Opptrappingsplanen for psykisk helse

Sammendrag

Prosjektet inngår i evaluering av Opptrappingsplanen for psykisk helse. Det er en sentral målsetting å studere hvordan brukere med psykiske vansker opplever samarbeid, samordning og koordinering mellom ulike tjenesteytende instanser, og om brukernes erfaring med samhandling er endret i siste del av opptrappingsperioden. Følgende problemstillinger søkes besvart: • I hvilken grad er brukere med psykiske vansker tilfreds med samhandling mellom tjenester? • Hva forklarer variasjon i tilfredhet med samordning, informasjonsutveksling og avklaring av ansvarsforhold mellom tjenester? Individuelle kjennetegn og tjenesterelaterte faktorer.• Hvordan oppleves møte med tjenestene, og hva forklarer variasjon i tilfredshet? • Blir brukerne tatt med som samarbeidspartnere?• Opplever brukerne kontinuitet i tjenestetilbudet?• I hvilke grad er brukerne tilfreds med tilgjengelighet til og informasjon fra tjenestene?• Er brukerne blitt mer tilfreds med tjenestetilbudet i perioden 2004 til 2007? Prosjektet er basert på en brukerundersøkelse blant barn, unge og deres foresatte som er brukere av PP-tjenesten eller helsestasjon – og skolehelsetjenesten. Opplysninger fra brukerundersøkelsen kobles mot opplysninger fra en spørreskjemaundersøkelse om kontekstuelle forhold ved tjenstene.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Marit Sitter
  • Helle Wessel Andersson

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

År

2008

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214043631

Vis denne publikasjonen hos Cristin