Til hovedinnhold
Norsk English

Konsekvensanalyse av ny driftsmodell Troll A, StatoilHydro

Sammendrag

Denne rapporten oppsummerer resultater fra en konsekvensvurdering utført av SINTEF på ny driftsmodell for Troll A. Følgende hovedkonklusjon og delkonklusjoner fremkommer av resultatene: Ingen aspekter ved foreslått driftsmodell er, etter SINTEFs vurdering, så kritiske at hovedelementer i driftsmodellen anbefales revurdert. Konsekvensanalysen dokumenterer en rekke forhold knyttet til endringen av driftsmodell som er av positiv karakter, og som bidrar til å underbygge en eventuell beslutning om gjennomføring. I arbeidsgruppenes delrapporter som er underlag for sluttrapporten er det fremkommet potensielle ulemper og risiki. Under datainnsamlingen for konsekvensanalysen er det blitt ytterligere fremhevet forhold som kan innebære negative konsekvenser dersom kompenserende tiltak ikke blir gjort i forbindelse med endringene. Analysen avdekker noen uavklarte forhold og forutsetninger for full gjennomføring av den nye driftsmodellen som bør være på plass, eller kompensert for, eller tidfestet innen akseptable rammer, før gjennomføring foretas.  Forslag til kompenserende tiltak er dokumentert i konsekvensanalysen for alle hovedgruppene av mulige negative konsekvenser. SINTEF anbefaler at kompenserende tiltak dokumenteres i en gjennomføringsplan for prosjektet. Det er SINTEFs forståelse at dette er naturlig under omlegging av driftsmodellen som her planlegges. Konsekvensanalysen underbygger betydningen av at dette blir gjort.  Konsekvensanalysen har identifisert og vurdert konsekvenser for organisasjon og ledelse, personell og kompetanse, operasjon/regularitet, HMS, økonomi og omdømme. Kompenserende tiltak er identifisert for mulige negative konsekvenser. Positive konsekvenser er også synliggjort.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Geir Guttormsen
  • Bjørn Letnes
  • Jostein Sveen

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital

År

2007

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214042986

Vis denne publikasjonen hos Cristin