Til hovedinnhold

Bygg C, Vestveien Ski - Termisk komfort og oppvarming via ventilasjonsluft

Bygg C, Vestveien Ski - Termisk komfort og oppvarming via ventilasjonsluft

Kategori
Rapport
Sammendrag
Det er gjennomført simuleringer for Bygg C, Vestveien, Ski som er under prosjektering. Hensikten med simuleringene var å vurdere tiltak for å sikre god termisk komfort sommerstid, samt belyse muligheten for å benytte ventilasjonsoppvarming av bygget som erstatning for et tradisjonelt oppvarmingssystem. Beregningene indikerer at uten naturlig ventilasjon vil 2,6 x oppdimensjonering av kapasiteten til et mekanisk ventilasjonssystem dimensjonert for luftkvalitet være tilstrekkelig til å begrense antall timer med operativ temperatur over 26 0C til under 50 for alle soner gitt et normalt år klimamessig. Dette innebærer i praksis en kapasitetsøkning for ventilasjonssystemet fra 5,2 m3/h per m2 til ca 13,5 m3/h per m2. Alternativt kan en installere et system for styrt lufting via dagslysvinduene. Det er konkludert med at der det er åpne løsninger vil det være tilstrekkelig å utstyre 1/3 av dagslysvinduene med motorstyring. Det er imidlertid usikkert hvor bra løsningen vil fungere for cellekontorene med mindre kontordørene holdes åpne hele døgnet. Videre viser beregningene at et mekanisk ventilasjonssystem med kapasitet 13,5 m3/h per m2 vil være godt egnet til å erstatte et konvensjonelt oppvarmingssystem for Bygg C, Vestveien, Ski. Ved å øke tilluftstemperaturen til 30 0C utenom brukstid, kan varmetilførselen til de forskjellige sonene reguleres ved å styre tilluftsmengden. Forutsatt at bygget er i full bruk dagtid, vil forvarming av luften i bygget til 22 0C utenfor brukstid være tilstrekkelig til å hindre at den operative temperaturen blir for lav i brukstiden, selv om utetemperaturen er -25 0C og eneste oppvarming i bygget i brukstiden er forvarming av tilluften til 20 0C. Dersom internlastene er lavere enn forutsatt, kan ventilasjonssystemet i tillegg benyttes som oppvarmingssystem også dagtid. Beregningene viser at en tilluftstemperatur på 25 0C er tilstrekkelig til å holde komfortabel temperatur med -250C ute dersom internlastene er lik 0 (dvs. ingen varmeavgivelse fr
Språk
Norsk
Forfatter(e)
  • Bjørn Jenssen Wachenfeldt
Institusjon(er)
  • SINTEF Community / Bygninger og installasjoner
År
Forlag
SINTEF rapport
Hefte nr.
SBF BY A07014
ISBN
9788253609553