Til hovedinnhold
Norsk English

Framskriving og kapasitetsanalyse for Helse Sør-Øst RHF, somatikk og psykisk helsevern. Sluttrapport.

Sammendrag

Framskrivingsmodellen viser at aktiviteten innenfor heldøgnsopphold går ned med 9 % frem til 2015. Nedgangen er minst i hovedstadsområdet, noe som bl.a. skyldes større andel eldre i dette området. Det er en økning i antall dagopphold på 62 % i samme periode. I perioden 2002-2006 hadde man en sterk økning både i heldøgnsopphold og dagopphold, noe som indikerer at framskrivingsmodellen gir et konservativt anslag for heldøgnsopphold. For perioden 2015 til 2025 viser beregningene en betydelig økning i både antall opphold og liggedager som en konsekvens av eldrebølgen. Modellen viser også en betydelig økning i gjennomsnittlig liggetid. Aktivitet på poliklinikken er fremskrevet i henhold til demografiske endringer og utgjør 9 % for perioden 2006 til 2015 og 11 % fra 2015 til 2025. Veksten fra 2002 til 2006 indikerer at dette er en lav vekstrate.  Framtidig kapasitetsbehov for heldøgnsplasser sammenlignet med beregnet behov i 2006 viser en svak økning. Erfaringstall viser at det i dag er en liten overkapasitet i noen sykehus. Økningen i kapasitetsbehovet fram til 2025 viser en fremtidig underkapasitet for hele området på ca 1900 plasser og underdekningen er størst i hovedstadsområdet hvis RR holdes utenfor. Gitt en redusert gjennomsnittlig liggetid til 4 dager vil dagens kapasitet dekke det fremtidige kapasitetsbehovet også i 2025. RR vil i et slikt scenario ha en betydelig overkapasitet. Aktivitet, kapasitet og personell for døgnbasert og poliklinisk/ ambulant virksomhet innen psykisk helsevern for voksne i 2005 er omstrukturert ut fra PiV HFs tilbudsstruktur og aktivitet for Hovedstadsområdet og to øvrige områder i Helse Sør-Øst. PiV HFs struktur er et mål for omstruktureringen. Beregningene er gjort ut fra 100 % og 50 % oppfyllelse av omstruktureringsmålene. Resultatene er framskrevet til 2015 og 2025. Forskjellene er dramatiske.  Gitt våre forutsetninger er det med 50 % oppfyllelse en teoretisk overkapasitet i 2005 på 450 døgnplasser, hvorav 75 % i sykehusavdelinger. De

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Silja Rønningsen
  • Asmund Myrbostad
  • Knut Halfdan Bergsland

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

År

2007

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214042498

Vis denne publikasjonen hos Cristin