Til hovedinnhold
Norsk English

SAMDATA Somatikk sektorrapport 2004

Sammendrag

STF78 A055020 I 2004 utgjør totale driftskostnader til somatisk spesialisthelsetjeneste 46,7 mrd kroner. Dette innebærer en realvekst fra 2003 på 3,1 prosent. Siste års kostnadsvekst er finansiert av økt rammebevilgning fra RHF-ene.  Det er en svak vekst i årsverk på 0,5 prosent ved somatiske sykehus fra 2003 til 2004. Fordelt på typer personell er det en økning i overkant av fire prosent i legeårsverk, mens det er en reell tilbakegang innen hjelpepleiere/barnepleiere, administrasjon, kontorpersonell og service- driftspersonell. Utviklingen i sengetall viser en utflating sammenlignet med tidligere år. Målt i antall opphold (døgnopphold og dagbehandling) økte bruken av sykehustjenester med i alt 4,3 prosent fra 2003 til 2004. Økningen i antall dagbehandlinger var 9,8 prosent og døgnopphold 1,6 prosent. Polikliniske konsultasjoner økte med 4,3 prosent. I 2004 ble omlag 132 000 pasientopphold (døgnopphold og dagbehandling) utført utenfor pasientenes bostedsregion. Omtrent 10 prosent av alle opphold, og 14 prosent av alle elektive opphold, var behandlinger utenfor pasientenes bostedsregion i 2004. Det er en økning i antall pasienter som venter på behandling ved somatiske sykehus ved utgangen av 1. tertial 2005 sammenlignet med samme periode i 2004 på fem prosent. Ventetiden til behandling (for ventende pasienter) er uendret fra 1. tertial 2004 til 2005 på nasjonalt nivå. Driftskostnader per korrigerte opphold går ned med 1,3 prosent fra 2003 til 2004, og indikerer en økning i produktiviteten. Målt med korrigerte opphold per årsverk, øker produktiviteten med to prosent på landsbasis. Fra 2003 til 2004 øker teknisk effektivitet med 0,4 prosent, mens kostnadseffektiviteten øker med 1,2 prosent. 

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • R. (Red.) Jørgenvåg

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

År

2005

Forlag

SAMDATA (SINTEF Helse)

ISBN

8244610026

Vis denne publikasjonen hos Cristin