Til hovedinnhold
Norsk English

Akuttpsykiatrisk behandling i Norge - resultater fra en multisenterstudie

Sammendrag

Generelt om Multisenterstudie av akuttpsykiatri (MAP)
Rapporten presenterer hovedresultatene fra Multisenterstudie av akuttpsykiatri (MAP) som er gjennomført i regi at Evalueringsnettverk for akuttpsykiatri med støtte fra Sosial- og helsedirektoratet. Planene for nettverket ble utviklet i en dialog med direktoratet ut fra det behovet myndighetene hadde for å få mer systematisk kunnskap om erfaringene med ulike former for akuttpsykiatrisk behandling i Norge.
SINTEF Helse fikk i oppdrag å bygge opp og lede et nettverk som kunne bidra til lokal evaluering og forskning, og som kunne gjennomføre en felles systematisk undersøkelse om den akuttpsykiatriske behandlingen i landet. Nettverket ble startet høsten 2003 og har hatt to samlinger i året, samt møter i en del undergrupper. Planlegging og forberedelse av multisenterstudien ble gjennomført i 2004 og tidlig i 2005, og datainnsamlingen har vært gjort i 2005 og 2006. Foreløpige resultater ble lagt fram på nettverkssamlingen i mai 2006.
Til sammen 19 akuttavdelinger for voksne, ti akutteam for voksne og fem akuttenheter for ungdom deltok i studien. Dette er omtrent tre firedeler av de akuttpsykiatriske tjenestene i Norge. Både dette og lengden på registreringstiden (tre måneders inntak i akuttavdelinger og ett års inntak i akutteam og akuttenheter for ungdom) gjør at undersøkelsen er svært representativ, og at en derfor kan generalisere fra den.
Det er registrert opplysninger om til sammen nesten 5000 behandlingsforløp (fra inntak til utskrivning), fordelt på 3572 i akuttavdelinger for voksne, 960 i akutteam og 441 i akuttenheter for ungdom. 1154 av innleggelsene i akuttavdelinger var ved tre inntaksavdelinger (Bergen, Stavanger og Kristiansand) der pasientene ble utredet og overflyttet andre typer avdelinger i løpet av en eller få dager. Dette er den største undersøkelsen som er gjort av akuttpsykiatrisk behandling i Norge, og en av de største internasjonalt.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 78i057
  • SINTEF AS / 78I057

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Rolf Wilhelm Gråwe
  • Trond Hatling
  • Torleif Ruud

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse
  • SINTEF Digital

År

2006

Forlag

SINTEF rapport

Hefte nr.

SINTEF Rapport A310

ISBN

9788214040227

Vis denne publikasjonen hos Cristin