Til hovedinnhold
Norsk English

Sluttrapport AP3: Automatisk bedøving av villfisk

Sammendrag

Dette er sluttrapporten for Arbeidspakke 3 ""Automatisk bedøving av villfisk"" i prosjektet ""Automatisk fangstbehandling av hvitfisk på snurrevadfarøy"" (FHF-prosjekt 900526). I prosjektet ble det innledningsvis valgt konsept for bedøving av fisk om bord på fartøy. Målsetningen var å bedre HMS-forholdene for fiskerne ved at fisken blir lettere håndterbar i forbindelse med prosessering om bord (bløgging) samtidig som kvaliteten på produktet (filet) blir bedret ved at fisken kan bløgges umiddelbart etter ombordtaking. Det ble besluttet å satse på elektrisk bedøving ved å lage en kompakt versjon av STANSAS #1 som benyttes i laksenæringen. Bedøveren ble testet ut i ulike konfigurasjoner under flere tokt og i ett laboratoriestudium. Basert på de ulike studiene har en kommet fram til egnede driftsparametre for en prototyp som immobiliserer torsk og hyse effektivt. Hos sei derimot, hadde en viss andel av fisken ryggknekk med tilhørende blodflekk. Videre utvikling er nødvendig dersom en ønsker å unngå dette på sei. Tilbakemeldingene fra fiskerne var positive siden bruk av bedøveren førte til bedre HMS samtidig som bløggekapasiteten ble forbedret.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Havbruk
  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri

År

2014

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214057188

Vis denne publikasjonen hos Cristin