Til hovedinnhold
Norsk English

Miljødokumentasjon Nordmøre - Utslipp av næringssalter og agens i en økosystemmodell

Sammendrag

For å beskrive strøm og spredningen av oppløst, uorganisk nitrogen (DIN) fra de største oppdrettsanleggene på Nordmøre i 2012, ble det brukt en koblet økosystem-hydrodynamikk-modell (SINMOD). Tre simuleringer ble gjort: en simulering uten utslipp og en med utslipp av DIN, i tillegg til en simulering for partikkelspredning.  Simuleringen uten utslipp representerer den naturlige bakgrunnssituasjonen, mens simuleringen med utslipp representerer den faktiske situasjonen. Utslippsratene for DIN for 25 oppdrettsanlegg ble beregnet ved hjelp av en massebalansemodell, og var basert på rapporterte tall for fôrforbruk.  Konsentrasjoner av DIN og partikulært, organisk nitrogen (PON) ble beskrevet spesielt for de fire utvalgte stasjonene BA1, BA2, PV1 og PV2, samt også denne gangen den ""ekstra"" stasjonen STN i Vinjeforden (se rapport fra fase 1 av prosjektet). Generelt var økningene i DIN-konsentrasjoner fra simuleringen uten til simuleringen med bidragene fra oppdrettsanleggene små: fra 0 til 6 % av bakgrunnskonsentrasjonen ved de fem stasjonene. Økningen i PON var noe større, fra ca 1 til 12 %.  Økningene var tydelig størst (både absolutt og relativt) ved de stasjonene som var antatt å være mest påvirket av fiskeoppdrett. Dette illustrerer godt hvordan modellsystemer kan brukes til å skille mellom områder med stor og liten innflytelse av fiskeoppdrett, og dermed at modeller har en plass i planleggings- og beslutningsstøtteverktøy.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri

År

2014

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214057133

Vis denne publikasjonen hos Cristin