Til hovedinnhold
Norsk English

Ikke sultne nok? En studie av vilkår for vekst og innovasjon i bioenerginæringa i Midt-Norge

Sammendrag

Rapporten er basert på 15 intervjuer med aktører fra alle leddene i verdikjeden. Etter en innledende interessentanalyse drøftes politiske føringer, marked, kunnskapssamarbeid og kompetanse, sosiale overføringsfaktorer, og tiltak for å skape økt vekst og integrasjon. De fleste informantene mente at de politiske rammene ikke står i forhold til målene for bioenergi i Norge. Samtidig ga de uttrykk for en avventende holdning til markedet. Alle så behov for investeringer i større anlegg, og noen argumenterte sterkt for terminaler og klyngesamarbeid, men mange sitter likevel på gjerdet og er skeptiske til om de som kan, virkelig har vilje til å satse. Det er behov for mer samarbeid og kunnskapsdeling lokalt. Vi ser også at det finnes betydelige utfordringer når det gjelder åpenhet og tillit, i et miljø der ikke alle har en like klar business orientering. Pr. i dag ser det ut til at det største potensialet ligger i små til mellomstore anlegg der samme aktør dekker flere ledd i verdikjeden. Større terminaler kan ha mer vidtrekkende effekt på det lokale flismarkedet, som mange mener er en viktig barriere. Næringsklynger har størst potensial på sikt, men er kapitalkrevende og forbundet med risiko. Markedet og myndighetene legger viktige føringer, men det er mye opp til aktørene selv å adressere utfordringene når det gjelder integrasjon, kompetanse og sosiale overføringsfaktorer. Som for markedet og myndighetene er spørsmålet, slik noen sa det selv, om man er ""sultne nok"" - eller ikke.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Community / Mobilitet og samfunnsøkonomi

År

2014

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214056730

Vis denne publikasjonen hos Cristin