Til hovedinnhold
Norsk English

Koordineringsarbeid mv. – alternative begroingshindrende strategier for havbruksnæringen. Sluttrapport

Sammendrag

Begroing av nøter og annet utstyr i sjø i forbindelse med oppdrett av fisk og dyrking av skjell er en vedvarende utfordring for norsk akvakulturindustri. Bruk av kobberholdig impregnering har vært en vanlig bekjempelsesstrategi, men både av miljø- og markedshensyn er det riktig å forsøke å redusere bruk av kobberholdig impregnering. Samtidig er det viktig at næringen har effektive metoder for å hindre begroing som sikrer fisk og skjell optimale miljøforhold. FHL havbruk tok derfor i 2004 initiativ til et prosjekt som skulle bidra til at norsk akvakulturindustri dro størst mulig nytte av de aktiviteter som foregikk innen utvikling av ulike strategier for å hindre begroing av nøter – både nasjonalt og internasjonalt. Resultatene viser at det de siste årene er skjedd en stadig utvikling i hvilke strategier som benyttes for å holde nøtene rene. Bruk av uimpregnerte nøter er utviklet og godt utprøvd på stålanlegg, men ikke for plastring-anlegg. Strategien er kostnadsmessig konkurransedyktig med andre strategier (inkludert bruk av kobberholdig impregnering). Det er ikke utviklet et fullgodt alternativt middel/stoff til kobberholdig impregnering som er kommersielt tilgjengelig for norsk akvakulturnæring. Økt bruk av store merder gjør at oppdrettsselskapene etterlyser løsninger som krever minst mulig håndtering av nøtene. Det jobbes derfor med å videreutvikle vaskeløsninger slik at nøtene kan vaskes i sjø. I flere av prosjektene som foregår nasjonalt og internasjonalt ser man konturer av interessante, fremtidsrettede løsninger. Særlig interessante resultater er koblet til farge på notlin, bruk av coating som gjør groe lett å fjerne, hyppig notskift (doble nøter) og vasking. Framtidens løsninger ligger muligens i å kombinere flere av disse ”metodene/resultatene” og således utvikle skreddersydde løsninger for den enkelte lokalitet. Prosjektet er finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (prosjektnr. 541013) og Innovasjon Norge (prosjektnr. 2004/016635).

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Trude Olafsen

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri

År

2006

Forlag

SINTEF rapport

Hefte nr.

A066083

ISBN

8214039649

Vis denne publikasjonen hos Cristin