Til hovedinnhold
Norsk English

Gjennomgang av tekniske krav til oppdrettsanlegg - basert på rømmingstilfeller i januar 2006

Sammendrag

SINTEF Fiskeri og havbruk AS har med bidrag fra Barlindhaug Norfico AS undersøkt åtte rømmingstilfeller i januar 2006 og gjort en vurdering av årsaken til rømmingene. Undersøkelsen er initiert av FHL havbruk v/ Rømmingsutvalget og er finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond. I forbindelse med undersøkelsen ble det oppdaget flere tilfeller av progressivt brudd i forankringen og innfesting av not som førte til rømming. NS 9415 krever i dag at man skal domensjonere mot brudd i den mest belastede linen. Dette bør endres til å gjelde brudd i den mest kritiske linen. Det bør også stilles strengere krav til antall festepunkt for innfesting av not og at det dimensjoneres mot progressivt brudd og fare for ""totalhavari"" av nota. Det ble også identifisert brudd i og kollaps av flytekrage. Disse var mest sannsynlig en sekundær skade for plastanleggene. Vår anbefaling er at sirkulære rør brukt som flytere bør sjekkes også mot lokal knekking hvis det er en fare for at man kan få lokal knekking av tverrsnitt før man får flyt i materialet. Det er sannsynlig at antall og omfang av rømmingene kunne vært redusert hvis de beste kjente løsningene hadde vært benyttet. Det er derfor viktig med kontinuerlig fokus på korrekt drift og det bør etableres system for etablering og formidling av ""best practice"". Driftsrutiner med fokus på å hindre rømming bør også inngå i brukerhåndbøkene. Som en del av prosjektet ble det i begynnelsen av mai 2006 arrangert en workshop med deltakelse fra oppdrettere, leverandørindustrien, forvaltningen, forsikring, tekniske fagmiljøer og forskningsmiljøer. Innspill fra workshopen er referert i rapporten og tatt hensyn til i oppsummeringen av tiltak for å redusere rømming. Basert på resultatene fra undersøkelsene settes det nå i gang et forskningsprosjekt med målsetting å finne fram til korrekte metoder for å ta hensyn til og dimensjonere mot is, samt finne fram til metoder som kan gi gode indikatorer for ti- og femtiårs returperioder for

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Østen Jensen

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Havbruk

År

2006

Forlag

SINTEF rapport

Vis denne publikasjonen hos Cristin