Til hovedinnhold
Norsk English

Innledende deskriptivt studie om hydroiden Fjæreblomst (Ectopleura larynx) i lakseoppdrettsanlegg

Sammendrag

De senere år har oppdrettere rapportert at hydroider (Fjæreblomst, Ectopleura larynx (tidligere kalt Tubularia larynx) har blitt et økende problem på nøtene, spesielt på ettersommeren / høsten. Dette er spesielt kritisk ettersom dette er tiden da det skal være best vekst på fisken, og følgelig er viktig med god vanngjennomstrømning. Store ressurser brukes for å fjerne begroingen og holde nøtene rene. Det er lite informasjon vedrørende hydroider på oppdrettsnot. I prosjektet ""BEGROKONTROLL"" (prosjektnr. 164719/S40), finansiert av FHF og Norges forskningsråd, ble det gjennomført et feltstudie i et av Lerøy Midnor sine matfiskanlegg på Hitra, for å gi et øyeblikksbilde av begroingssituasjonen i anlegget. Selv om notene var vasket 14. dager før, ble det på observasjonsdagen registrert store mengder hydroider på nøtene. Funn og utsagn fra oppdretterne / notvaskerne ble sammenholdt med litteratur om hydroider. For å lage et grunnlag for det framtidige vitenskapelige arbeidet, er det valgt å trekke fram elementer som kan være med på å belyse den betydelige økningen av hydroider som en ser på oppdrettsnøter. Oppdrettssituasjonen synes å svare godt på dyrenes behov mht: * Nota er et godt substrat for hydroidene * Miljøbetingelsene er attraktive * Næringstilgangen er god * Rekrutteringsstrategier sikrer stor spredning av avkom Erfaringen fra arbeidet ga videre innspill til metodeutvikling for begroingsstudier, der det synes som viktig at testpaneler blir integrert nært oppdrettsnoten for å sikre representative begroingssamfunn. Det er nødvendig med kunnskapsoppbygging gjennom forskning for å forstå mekanismer og kunne utvikle bekjempelsesstrategier mot denne begroingsarten.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Havbruk
  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri
  • SINTEF Ocean / Klima og miljø
  • SINTEF Ocean

År

2009

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214046410

Vis denne publikasjonen hos Cristin