Til hovedinnhold
Norsk English

Fastlegge ytelseskriterier for et spesifikt ORC system. Delprosjekt 1

Sammendrag

Rapporten beskriver bruken av spillvarme fra eksos og HT og LT kjølevann fra hovedmotor for et kombinert kolmule og ringnotfartøy der mest mulig av varmen benyttes til oppvarmingsformål. All eksosvarme foreslåes brukt til ORC. Eksostemperaturen er foreslått senket så lavt som mulig for å øke utbyttet fra ORC anlegget. Utbyttet er beregnet for to eksostemperaturer 135 °C og 180 °C og for tre forskjellige driftsprofiler. For ORC anlegget er det valgt henholdsvis 15 og 6 bar fordampertrykk og 1,5 bar kondensatortrykk. En senkning av eksostemperaturen som foreslått vil øke utbyttet fra ORC anlegget med 21 % på årsbasis. Et styresystem avføler og styrer tykk, temperatur og overheting av arbeidsmediet. Systemet starter og faser inn ORC generatorene i fartøyets hovednett når tilgangen på varme er tilstrekkelig og faser ut og stanser ORC generatorene når tilgangen på varme ikke lenger er tilstrekkelig. I løpet av 20 år vil tiltakene ha spart energi tilsvarende 24,3 GWh og har ført til en reduksjon av utslipp til atmosfæren på 14 600 tonn CO2 og 243 tonn NOx. Forkortelser: ORC - Organic Rankine Cycle.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Nils Harald Bjørshol

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri

År

2006

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

8214039630

Vis denne publikasjonen hos Cristin