Til hovedinnhold
Norsk English

SAMDATA Somatikk sektorrapport 2005

Sammendrag

Fra 2004 til 2005 økte aktiviteten i den somatiske spesialisthelsetjenesten med henholdsvis 4,6 og 3,9 prosent målt med opphold og DRG-poeng som aktivitetsmål. Polikliniske konsultasjoner økte med 2,5 prosent. Aktivitetsveksten er betydelig høyere enn måltallene fra Storting og regjering for 2005. Aktivitetsveksten har i perioden 1999 til 2005 vært høyere enn måltallene.Totale driftskostnader til somatisk spesialisthelsetjeneste utgjør 49,1 mrd kr i 2005. På nasjonalt nivå innbærer dette en realvekst på 1,45 mrd kr fra 2004, som tilsvarer tre prosent. Helse Øst har den sterkeste kostnadsveksten med en realøkning på seks prosent, dette i motsetning til Helse Sør og Helse Nord som har en svakere kostnadsvekst under en prosent. Kostnadsveksten på nasjonalt nivå finansieres i stor grad av økte utbetalinger via finansieringsordningen ISF – noe som også gjelder hvis refusjonssatsen forutsettes lik 60 prosent for både 2004 og 2005. Det var fra 2004 til 2005 en nullvekst i driftskostnader per korrigerte opphold når kapitalkostnader holdes utenfor. Driftskostnader per liggedag økte fra 2004 til 2005, og det skyldes en nedgang i antall liggedager. Korrigerte opphold per årsverk viser en produktivitetsvekst på om lag 1,9 prosent fra 2004 til 2005.Fra 2004 til 2005 øker beregnet teknisk effektivitet med 1,8 prosent. Kostnadseffektiviteten øker marginalt med 0,2 prosent.Analyser av aktivitetsutviklingen fra 1999 til 2005 viser at det har vært sterkest vekst i antall dagbehandlinger og pasienter med kort liggetid – mens ressursbruken øker mest for dagkirurgi og pasienter med flere liggedager. Det har i perioden vært en sterk volummessig økning i mindre ressurskrevende pasientgrupper og en vridning av helseressurser mot pasientgruppene ’Faktorer som påvirker helsetilstanden’ (tracheostomi og rehabilitering), ØNH, sykdommer i muskel-skjelettsystem og øyesykdommer. Det er store forskjeller mellom regionene når det gjelder forbruksnivå og utvikling (etter 2002) spesielt innenfor enkel

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Ronny Jørgenvåg

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

År

2006

Forlag

SINTEF rapport

Vis denne publikasjonen hos Cristin