Til hovedinnhold
Norsk English

Godstransport og transportmidlenes miljømessige egenskaper

Sammendrag

I denne rapporten gir man først et overordnet bilde av utviklingen av godstransportmarkedet og markedsutviklingen for de ulike godsførende transportmidler;  lastebil, tog og skip. Her ser man at lastebilen er dominerende når det gjelder godsmengder, mens bildet blir mer nyansert når det gjelder transportarbeid (tonnkilometer). Skipstransport er svært aktuell for massegods over lange avstander mens jernbane har den største markedsandelen for stykkgodstransporter over 600 km.I kapittel 2 gir vi en oversikt over ulike sektorers bidrag til luftforurensningen i Norge med spesielt fokus mot samferdselssektoren og godstransportene.I kapittel 3 ser vi nærmere på transportmidlenes miljøkarakteristika samt hvordan de har utviklet seg over tid.I kapittel 4 tester vi ut miljøkalkulatorer som finnes på markedet og som kan brukes til å beregne de miljømessige konsekvenser av godstransporter med ulike transportmidler.  De kalkulatorene som ble testet ga svært ulike resultater. Ulikhetene var faktisk så store at de må være basert på ulike forutsetninger uten at det var gjort rede for. I tillegg fungerte ikke alle kalkulatorene på en tilfredsstillende måte på transportsystemet i Norge. Særlig for skipstransportene var det vanskelig å få kalkulatorene til å fungere tilfredsstillendeAvslutningsvis ble miljøkalkulatoren NTM-calc benyttet til å vise effekten av EURO-kravene til lastebilene. De første kravene kom i 1993 (EURO I) og i 2006 kom EURO IV-kravene. Beregningen viser at disse kravene har vært drivkraften bak noe man kan kalle en teknologisk revolusjon hvor utslippene pr kjøretøykilometer er blitt redusert med 70 – 97% for de ulike utslippskomponentene.  Når det gjelder de ulike transportmidlene så er fremdeles elektrisk drevne tog miljøvinneren, men fortsetter utviklingen med internasjonalisering av el-forsyningen, må man regne inn utslipp fra europeisk el-produksjon der 50% av el-produksjonen kommer fra kull, olje og gass.  Skip fremstår som svært forurensende og sliter med høy

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Tore Knudsen

Institusjon(er)

  • SINTEF Community / Mobilitet og samfunnsøkonomi

År

2007

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214042290

Vis denne publikasjonen hos Cristin